Cherry Blossom Championship 2019
info@bgbrackets.com

Cherry Blossom Jackpot

Round 1
9 pts

Round 2
9 pts

Round 3
9 pts

Round 4
9 pts

Champion

1 Jason Pack

Jason Pack
2 Roberto Litzenberger
Victor Ashkenazi
3 Victor AshkenaziVictor Ashkenazi

4 Frank Talbot
Ray Fogerlund
5 Allen Tish

Ray Fogerlund


6 Ray Fogerlund


Ray Fogerlund

7 Michi Kageyama

Chris Trencher8 Chris Trencher
Petko Kostadinov
9 Jim Pasko


Pavel Zaoral10Pavel ZaoralPavel Zaoral

11John O'Hagan
Ed O'Laughlin


12Ed O'Laughlin

Petko Kostadinov
13Art Benjamin
Blake Fleetwood

14Blake Fleetwood

Petko Kostadinov
15Kimon Papachristopoulos


Petko Kostadinov
16Petko Kostadinov

Round 1
9 pts

Round 2
9 pts

Round 3
9 pts

Round 4
9 pts

Champion