California State Championship 2018
info@bgbrackets.com

SUPER-32 Masters - Qualifier 3

Round 1
11 pts

Round 2
11 pts

Round 3
11 pts

Champion

1Al Hodis

Al Hodis
2Chris Trencher
Joe Russell
3Joe RussellJoe Russell

4Dana Nazarian
Lyova Ghazaryan
5Dmitriy Obukhov
Dmitriy Obukhov

6John O'Hagan

Lyova Ghazaryan
7Razmik Manukyan


Lyova Ghazaryan
8Lyova Ghazaryan