Sunny Florida 2018
info@bgbrackets.com

Lauderdale Limited Jackpot - Group 5

Round 1
7 pts

Round 2
7 pts

Champion

1Lynda Clay

Lynda Clay
2ERIK SORENSON
Lynda Clay
3DMITRIY VERNITSKIY


DMITRIY VERNITSKIY
4Alec Izzo